ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

1. จุดประสงค์การใช้งาน

ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ SellZabuy.com ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานแล้ว


2. คำนิยาม

A : SellZabuy คือ Affiliate Platform ที่ช่วยคุณเพิ่มรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

B : Affiliate คือ การทำการตลาดโดยใช้ตัวแทน  ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Twitter  หรือ Line โดยตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบคอมมิชชั่นจากเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

C : สื่อโฆษณาของ Affiliate คือ Link หรือแบนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า

E: ค่าคอมมิชชั่น (ค่าตอบแทนการโฆษณา) คือ รายได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้รับจากการขายสินค้าโดยการแนะนำ โปรโมท สินค้า/บริการ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์จากยอดจำหน่ายสินค้า

D : บัญชีผู้ใช้บริการ คือ บัญชีที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SellZabuy Platform

 
3. การอัพเดทข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งาน

A : การอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะถือว่าทางผู้ใช้บริการรับรู้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

B : การลบบัญชีผู้ใช้บริการในกรณีที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติม จะถือว่าทางผู้ใช้บริการสิ้นสุดสัญญาระหว่างผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการใช้งานจนครบ 14 วันจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขนั้นไปโดยปริยาย

 
4. การให้บริการ และสัญญา

A : สัญญาจะเริ่มต้นเมื่อผู้สนใจใช้บริการทำการสมัครใช้บริการเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อทำการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัคร ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

B : ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และมีอยู่จริงเท่านั้น หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ จะสามารถยกเลิกการให้บริการแก่บัญชีรายชื่อนั้นๆ ได้

C : การใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการใช้บริการ รวมถึงการกระทำอันแสดงถึงการฉ้อโกงกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ SellZabuy.com เมื่อทางผู้ให้บริการตรวจพบ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

D : ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลในการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ SellZabuy.com

E : ผู้ให้บริการสามารถส่ง SMS ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนหรือแจ้งไว้ เพื่อแจ้งข่าว หรือข้อมูลได้

F : เว็บไซต์ SellZabuy.com ไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออกไปสู่บุคคลที่สาม

 
5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการ

A : ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ได้ ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ

B : หากผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเท็จ เมื่อทางผู้ให้บริการทำการตรวจสอบพบ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการและปฏิเสธการชำระค่าคอมมิชชั่นได้

 
6. บัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน

A : การจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการห้ามแจ้งชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นๆ

B : ผู้ใช้บริการต้องแจ้งกับทางผู้ให้บริการในทันที หากพบว่าบัญชีของท่านถูกขโมย หรือโกง

 
7. รายได้จากค่าคอมมิชชั่น

ผู้ใช้บริการ (ตัวแทนโฆษณาสินค้า) ของ SellZabuy จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการชำระเงินและได้รับสินค้าหรือบริการนั้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซนต์จากราคาสินค้าที่หักภาษีเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมค่าส่งสินค้า

 
8. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

A : ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ทางผู้ให้บริการ
 • ลอกเลียน ทำลาย ลบ หรือสร้างความเสียหาย แก่ระบบ
 • ขโมย หรือเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ท่านอื่นๆ
 • แก้ไขสื่อโฆษณาและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เข้าถึงผ่านทาง Platform SellZabuy เว้นแต่ใน Platform ระบุให้แก้ไขได้
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ

 
9. การยกเลิกการใช้งานบัญชี และการสิ้นสุดสถานะของผู้ใช้งาน

A : ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการได้

B : การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้เท่านั้น

C : ผู้ให้บริการสามารถ ลบ ยกเลิก หรือระงับการใช้งาน ของผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเท็จในตอนสมัครใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการใช้กลโกง หรือใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคอมมิชชั่น โดยนอกเหนือจากที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้

 
10. การสิ้นสุดของการให้บริการระบบ

A : ทาง SellZabuy.com จะถือว่าสิ้นสุดการให้บริการระบบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เมื่อผู้ใช้บริการ ลอกเลียน ทำลาย ลบ สร้างความเสียหายแก่ระบบ หรือ ใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคอมมิชชั่น
 • เมื่อระบบต้องปิดปรับปรุงการให้บริการ ชั่วคราว
 • เมื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหยุดการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • เมื่อผู้ให้บริการตัดสินใจว่าควรหยุด การให้บริการระบบ

 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

A : ทรัพย์สินทางปัญญานี้ เป็นของผู้ให้บริการเท่านั้น

B : ผู้ใช้บริการไม่สามารถ ลอกเลียน เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอม จากผู้ให้บริการ หรือบริษัท ฯ

 

12. การยกเลิกการให้บริการ

A : ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนยกเลิกการให้บริการระบบ

B : ผู้ใช้บริการจะได้รับค่าคอมมิชชั่นภายในเวลาที่ระบบยังเปิดให้บริการอยู่เท่านั้น

C : ทางผู้ให้บริการจะไม่มีระบบสำรองใดๆ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการต่อหากเกิดการยกเลิกการให้บริการ